Vedtægter

Vedtægter for Allerød JagtforeningAJ Logo

 

1.0 Navn og Hjemsted

1.1 Foreningens navn er Allerød Jagtforening

1.2 Foreningens hjemsted er Allerød Kommune

 

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

3.0 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.

 

4.0 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 

5.0 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingentet, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Eksklusion skal dog for at få endegyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jærgerforbunds vedtægter §§37.

5.6 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

6.0 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7.0 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ´s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirrigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
6. Fastlæggelse af kontingentet.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Eventuelt.

 

8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indekaldes af bestyrelsen, når den finder det påkrævet, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senst tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 

9.0 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert af medlemmerne har én stemme.

9.3 Afstemningen sker skriftligt såfremt dirigenten bestemmer dette, eller såfremt mindst ét medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 

10.0 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3 Valgperiode er 2 år, genvalg kan finde sted.

10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behag, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, eller 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formanden - eller i dennes fravær - næstformandens stemme afgørende.

 

11.0 Tegningsret.

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af fornand, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

12.0 Formue og renskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

 

13.0 Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner det. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisorer.

 

14.0 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles jagtforening.

 

15.0 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemme på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny jagtforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende det til naturbevarende formål.

 

16.0 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforamlingen træder i kraft straks pr. 1. juni 1995.

 

Revisionslog:

 1.0 Vedtægter godkendt pr. 1. juni 1995.

2.0 Punkt 5.3-5.5 og 7.2-7.3 ændret efter bemærkning fra DJ, november 2012.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/