Allerød Jagtforening - Generalforsamling.

Generalforsamlingen i Allerød Jagtforening, afholdes tirsdag d. 28. november 2017 kl. 18:00 i vores lokaler på Vestre Hus, Mørkebakkevej 1, 3450 Allerød.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding til spisning senest d. 21. november til allerod@allerodjagt.dk.

 Som annonceret i Jægerbladet er dagsordenen:

                1.     Valg af dirigent.

               2.     Fremlæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

               3.     Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

               4.     Indkomne forslag.

               5.     Fremlæggelse af budget for det kommende år.

               6.     Fastlæggelse af kontingent.

               7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

               8.     Valg af suppleanter.

               9.     Valg af to revisorer.

               10.   Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21/11-16, kl. 19:00.

 

På bestyrelsens vegne

 

Arne Riis

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/